Forsikringserstatninger - Økonomisk rådgivning og assistance til erhvervsvirksomheder

Når skaden sker..

- skal ledelsen varetage virksomhedens daglige drift under væsentlige ændrede vilkår og betingelser. Ledelsen skal træffe en række væsentlige beslutninger, der baserer sig på en vurdering af fremtiden, herunder omfanget af forsikringsdækning. De første beslutninger får ofte væsentlig indflydelse på virksomhedens økonomiske reetablering efter en skade. Erfaringer viser, at der skal fokuseres på de kritiske beslutninger tidligt i forløbet.

Det er skadelidtes ansvar at opgøre og dokumentere tabet

  • Derfor er der brug for erfaring, assistance og professionel rådgivning.

Som jeres repræsentant hjælper vi med:

  • at skabe økonomisk overblik over tabets omfang umiddelbart efter skaden
  • at tilrettelægge bogføringen og forretningsgangene således, at tabet efterfølgende kan dokumenteres
  • at analysere de økonomiske konsekvenser af de tiltag, der skal iværksættes, herunder de muligheder og begrænsninger, der ligger i forsikringsdækningen
  • at opgøre og dokumentere tabet, såvel løbende med henblik på acontoerstatninger som i forbindelse med den endelige opgørelse af tabet

Det er vores opgave at tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag for ledelsen

Erfaringer viser, at det bedste udgangspunkt for drøftelserne med forsikringsselskabet er et veldokumenteret og gennemarbejdet oplæg. Dette giver samtidig forsikringsselskabet de bedste muligheder for at vurdere tabet med henblik på erstatningsudbetaling.

Forsikringsselskaberne bruger selv professionelle rådgivere, når de udfordrer skadeskravet. Vi er vant til at håndtere dialogen med dem.

Behovet for professionel assistance og rådgivning er et erkendt behov. Udgifter til sagkyndig assistance i forbindelse med driftstab dækkes af forsikringen inden for visse rammer.

Som jeres rådgiver

  • arbejder vi tæt sammen med jeres virksomhed, jeres forsikringsmægler, advokat eller øvrige rådgivere og bidrager med vores erfaring
  • arbejder vi på at sikre det bedste grundlag for et godt samarbejde med forsikringsselskabet

Vi assisterer gerne i forhandling med forsikringsselskaberne, men beslutning om indgåelse af endelig aftale om erstatning er vores kunders.

Vores kompetence og erfaringsgrundlag

Vi har erfaring fra et utal af større og mindre skader i Danmark og arbejder i det daglige med de specielle og komplekse problemstillinger, der knytter sig til området.

I de senere år har vi herudover løst en række større internationale opgaver for multinationale virksomheder i udlandet. Opgaver for større virksomheder vil ofte være baseret på internationale forsikringsprogrammer og engelsk wording. Forståelse af udenlandske forsikringsprogrammer og håndtering af dialogen med forsikringsselskabers udenlandske repræsentanter - loss adjusters er kompleks og kræver erfaring.

Kontaktperson:

Poul Erik Nielsen
Partner, statsaut. revisor
Telefon: 21690821
pen@roesgaard.dk