Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne for Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (i det følgende benævnt “Roesgaard & Partners”) gælder, når vi yder rådgivning og afgiver erklæringer med og uden sikkerhed. Det vil sige for enhver opgave.

Udførelse

Roesgaard & Partners overholder i alle sammenhænge de etiske regler for revisorer. Det vil sige principperne omkring integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Når Roesgaard & Partners afgiver erklæringer, er vores underskriftsberettigede revisorer underlagt erklæringsbekendtgørelsen, revisorloven, gældende standarder, udtalelser fra FSR – danske revisorer, Revisionsteknisk Udvalg og særlovgivning.

Erklæringsbekendtgørelsen mv. regulerer erklæringer med sikkerhed efter standarderne om revision, udvidet gennemgang og review.

Nogle af revisorlovens bestemmelser gælder også erklæringer uden sikkerhed efter standarderne om aftalte arbejdshandlinger og opstilling af regnskaber.

Roesgaard & Partners er underlagt regler i hvidvaskningsloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger efter denne lov. Der indhentes også bilagsdokumentation og bogføring mv. I tilfælde af mistanke om hvidvask vil der blive gennemført undersøgelser for at opfylde revisors forpligtelser efter hvidvaskningsloven, og oplysninger vil blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask.

Roesgaard & Partners opbevarer erklæringer med tilhørende arbejdspapirer i fem år fra underskriftstidspunktet. Disse vil normalt blive slettet fem år efter sidste engagement med kunden.

Ansvarsfordeling, herunder ansvarsbegrænsning

Roesgaard & Partners og vores underskriftsberettigede revisorer er ansvarlige, når vi yder rådgivning og afgiver erklæringer med og uden sikkerhed i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser.

Roesgaard & Partners og vores underskriftsberettigede revisorer er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller data.

Roesgaard & Partners og vores underskriftsberettigede revisorer kan ikke holdes ansvarlige for tab, der måtte opstå som følge af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Roesgaard & Partners.

Roesgaard & Partners og vores underskriftsberettigede revisorer kan ikke holdes ansvarlige for udkast og mundtlige drøftelser.

Roesgaard & Partners og vores underskriftsberettigede revisorer påtager sig ikke ansvar over for andre, som benytter den af Roesgaard & Partners ydede rådgivning til en af vores kunder.

Roesgaard & Partners og vores underskriftsberettigede revisorer hæfter ikke for eventuelle fejl begået af selvstændige leverandører, som Roesgaard & Partners henviser til, ligesom Roesgaard & Partners og vores underskriftsberettigede revisorer ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som er engageret af Roesgaard & Partners.

Roesgaard & Partners og vores underskriftsberettigede revisorer hæfter ikke for forhold, der kan henføres til kundens egen skyld.

Roesgaard & Partners og vores underskriftsberettigede revisorers erstatningsansvar er begrænset til et beløb, svarende til tre gange Roesgaard & Partners’ honorar ekskl. moms for en enkeltstående ydelse og tre gange Roesgaard & Partners’ honorar ekskl. moms de seneste seks måneder forud for den erstatningsudløsende begivenhed for en løbende ydelse.

Fortrolighed

Vores kunder skal løbende holde Roesgaard & Partners orienteret om væsentlige forhold, og således loyalt udveksle informationer, data og dokumenter i det omfang, det er relevant for aftalens opfyldelse.

Roesgaard & Partners er omfattet af tavshedspligt, medmindre der er tale om en situation, hvor tavshedspligten efter reglerne skal brydes. Vi kan således ikke udlevere indhentede personoplysninger til tredjemand. Kunden har dog mulighed for at få indsigt i de registrerede personoplysninger i henhold til reglerne i persondataforordningen, ligesom disse kan korrigeres for eventuelle fejl og mangler.

Honorar

Honorar baseres på medgåede timer på grundlag af specificeret timeregnskab.

Herudover kan rimelige og dokumenterede udlæg kræves refunderet, herunder udlæg for rejser, overnatning og fortæring ved udearbejde.

Honorar til underleverandører, som er engageret af Roesgaard & Partners, faktureres som udlæg. Det samme gælder efter aftale honorar til selvstændige leverandører, som vi henviser til på områder, hvor vi ikke har den tilstrækkelige kompetence in house.

Ved påbegyndelse af en opgave vil Roesgaard & Partners efter anmodning oplyse om honorarets størrelse, hvis det er muligt efter opgavens karakter. Det sker altid under hensyntagen til aftalens indhold, herunder den aftalte arbejdsfordeling. Vi opfordrer således altid vores kunder til at overveje, hvad de selv kan gøre for at effektivisere vores samarbejde. Kan honoraret ikke oplyses, vil de anvendte timesatser blive oplyst.

Fakturering vil blive foretaget ultimo hver måned. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Hvis den betalingsfrist ikke overholdes, vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Misligholdes betalingsbetingelserne, er Roesgaard & Partners berettiget til at ophæve aftalen.

I konsekvens af principper om honorarberegning på grundlag af medgåede timer har vores kunder altid mulighed for at afslutte vores engagement efter de regler, der gælder herfor. Opgaven vil herefter blive afregnet ud fra de på dette tidspunkt medgåede timer.

Afhængig af opgavens karakter kræver vi forudbetaling.

Lovvalg og værneting

Disse forretningsbetingelser reguleres af dansk ret, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres ved Retten i Horsens.