Nyheder

 

Roesgaard & Partners henter ny partner til juridisk afdeling

17. januar 2020

Sidste udkald for at undgå skærpet beskatning af hovedaktionærer

15. januar 2020
En skærpet beskatning ved salg af hovedaktionæraktier vil ramme ældre hovedaktionærer samt børn og børnebørn, der har overtaget aktier ved skattemæssig succession.

Moms af gamle bygninger kan kræves retur

14. januar 2020
Virksomheder, der har købt eller solgt gamle bygninger til nedrivning med moms, kan nu søge om tilbagebetaling af momsen.

Nye skatteregler for sælgerpantebreve

9. januar 2020
Med en ny lov kan beskatningen ved salg af erhvervsejendomme udskydes, hvor køberen udsteder et sælgerpantebrev.

Satser og beløbsgrænser 2019/20

9. januar 2020

Roesgaard & Partners kalenderen 2020

8. januar 2020

Gode skatteråd inden nytår

18. december 2019
Inden årsskiftet bør du overveje, om der er noget, du kan gøre i 2019 for at undgå at betale for meget i skat. Få her et overblik over gode skatteråd, som du kan drage fordel af.

Leasing som finansiering

17. december 2019
Det er fortsat populært at lease – og det kan være alt fra rullende materiel til maskiner og ejendomme mv.

Ulovlige aktionærlån skal indberettes til SØIK

9. december 2019
Erhvervsstyrelsen anser etablering af ulovlige aktionærlån for at være en strafbar lovovertrædelse. Revisor skal derfor ikke kun omtale de ulovlige lån i påtegningen, men nu også indberette dem til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og...

Nye regler om udtagningsmoms

6. december 2019
De nye regler om udtagningsmoms kan gøre det dyrt at udleje nye bygninger, der er opført med henblik på salg. I andre sammenhænge kan det til gengæld blive billigere at udtage varer og ydelser af en moms-pligtig virksomhed til privat brug eller til...

Få klarhed over de nye momsregler

6. december 2019
Folketingets nye momsregler for EU-varehandel er gældende fra 1. januar 2020. Få her et kort overblik over de væsentligste ændringer, som man skal indstille sig på ved EU-varehandel.

Finansloven 2020 - Hvad betyder de nye skatteregler?

4. december 2019
Der er nu indgået en finanslovsaftale, der finansieres via stramninger på skatteområdet. Få her et overblik over hovedelementerne, som betyder ændrede skatte- og afgiftsregler.

RevisorPosten - 4. kvartal

2. december 2019

Bør selvstændigt erhvervsdrivende give sig selv en ekstra julegave i år?

2. december 2019
Gennemsnitsalderen er stigende, og med et lavt rentemiljø stilles der ekstra krav til egen pensionsopsparing. Samtidig oplever erhvervsdrivende i en række brancher, at virksomhedernes goodwill er under pres. Der kan derfor være gode grunde til at...

Rapporterer din virksomhed tilstrækkeligt om klimapåvirkning og bæredygtighed?

25. november 2019
Bæredygtighed og klimapåvirkning står højt på både politikernes og forbrugernes agenda og deraf afledt også til B2B-segmentet.

CSR-ros til Roesgaard & Partners

11. november 2019
Dansk Brancheanalyse ApS udgav i maj 2019 deres 12. udgave af analysen ”Danmarks 234 største revisionsvirksomheder – En analyse af den danske revisionsbranche 2018”, hvor revisionsvirksomheder vurderes efter en CSR-score, som afspejler graden af...

Husk indbetaling af acontoskat senest 20. november

7. november 2019
Der findes to typer acontoskat. Dels ordinær acontoskat, der beregnes af SKAT, samt frivillig acontoskat, som selskabet selv kan justere opad, efterhånden som indkomsten realiseres i årets løb.

Praksis viser, at direktions- og bestyrelsesansvar skal tages alvorligt

5. november 2019
Med Amagerbank-sagen in mente bør virksomheder overveje at tegne en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

Fuld sikkerhed for virksomhedens gæld

29. oktober 2019
Der er de senere år sket en gradvis opstramning af bankernes kreditvilkår, og mindre og mellemstore virksomheder kan i dag stort set ikke låne penge, medmindre der stilles fuld sikkerhed. Ofte bliver ejerkredsen bedt om at stille kaution, og for...

Generationsskifte til fonde

24. oktober 2019
Et nyt lovforslag vil gøre det muligt at overdrage selskaber til erhvervsdrivende fonde uden beskatning. Fordelene ved den nye model er dog begrænsede.

Robotic Process Automation (RPA) frigiver ressourcer til værdiskabende opgaver

10. oktober 2019
I al sin enkelthed er Robotic Process Automation (RPA) en softwarerobot, der imiterer den måde, hvorpå en medarbejder betjener IT-systemer i virksomheden. Softwarerobotten er en virtuel assistent, der bl.a. kan logge ind, indtaste, beregne og...

Skærpede regler om reelle ejere

1. oktober 2019
Med de nye regler har stort set alle virksomheder pligt til mindst én gang årligt at undersøge, om virksomhedens reelle ejere er registreret korrekt. Samtidig får alle reelle ejere pligt til efter anmodning at oplyse virksomheden eller selskabet om...

Husk fristen for momsrefusion i andre EU-lande

23. september 2019
Momsregistrerede virksomheder kan få refunderet moms betalt i andre EU-lande. Ansøgning om momsrefusion for køb foretaget i 2018 skal dog indgives senest den 30. september 2019. Har man foretaget indkøb i Storbritannien, skal man være særligt...

Er det tid til generationsskifte?

19. september 2019
Nye varslede skattestigninger gør det aktuelt for ejendoms- og virksomhedsejere at overveje et helt eller delvist generationsskifte nu.

Virksomhedsoverdragelser

17. september 2019
Køb og salg af virksomheder kræver forberedelse og omtanke. Med den rette forberedelse øges chancerne for en succesfuld transaktion, bl.a. ved at sikre en hurtigere og smidigere proces samt ved at få synliggjort værdier og håndteret risici.

Er din virksomhed klar til recession?

10. september 2019
Ifølge Nationalbanken er der 50% sandsynlighed for en økonomisk recession inden for to år. Nationalbanken peger på, at et globalt tilbageslag kan ramme Danmark, selvom dansk økonomi isoleret set er godt rustet. Danmark har en relativ stor samhandel...

EU-Domstolen afviser moms på gamle bygninger

6. september 2019
EU-Domstolen underkender med en ny dom om skatte-myndighedernes praksis om moms ved salg af bygninger, der skal rives ned af køber. Dommen kan føre til genoptagelse af et stort antal sager, hvor der er betalt for meget i moms.

RevisorPosten - 3. kvartal

29. august 2019

Skattefrihed for dødsboer kan bruges ved generationsskifte

14. august 2019
Ældre erhvervsdrivende med formuer omkring 6 mio. kr. kan have betydelige fordele ved at udnytte reglerne om skattefrie dødsboer. Dette gælder ikke mindst for en række mindre og mellemstore udlejningsejendomme, der ikke kan overdrages skattefrit til...

Momsreguleringsforpligtelser

7. august 2019
En momsreguleringsforpligtelse kan også være et aktiv i virksomheden.

Biler - momsfradrag mv.

23. juli 2019

Momsfradrag ved bespisning i fælleslokaler

21. juni 2019
Virksomheder kan have ret til momsfradrag ved mødebespisning i lejede fælleslokaler eller en fælles kantine.

Fristen for indsendelse af regnskab er overskredet

11. juni 2019
En del selskaber vælger at indsende regnskaber, lige før fristen udløber, men hvad sker der, hvis fristen overskrides?

Hvornår må man modtage kontant betaling?

6. juni 2019
Erhvervsdrivende må ikke modtage kontant betaling på 50.000 kr. eller mere. En nyere dom fra Højesteret bidrager til en afklaring af kontantforbuddet.

RevisorPosten - 2. kvartal

27. maj 2019

Nye muligheder for at udskyde beskatning ved salg af erhvervsejendomme

21. maj 2019
Lovforslaget udspringer af et ønske om at forbedre vilkårene for landbruget, og modellen er skræddersyet til overdragelse af landbrugsejendomme. Modellen kan dog også bruges for en bredere kreds af erhvervsejendomme.

Har du overblik over dine finansieringsalternativer?

8. maj 2019

Byggevirksomheder kigges efter i sømmene

30. april 2019
Skatteministeren vil se nærmere på, om bygherrer, der har fradraget moms ved opførelse af nye bygninger, faktisk har været berettiget til momsfradrag.

Øget usikkerhed for generationsskifter af virksomheder

24. april 2019
For de familieejede virksomheder, der ikke har forberedt overdragelsen til næste generation, kan det kommende valg udløse et politisk benspænd. De relativt gunstige regler, vi hidtidig har arbejdet med, kan hurtigt komme under pres, og afhængig af...

Skattemæssige forhold ved rejser (bortset fra kørsel)

15. april 2019
I forbindelse med at man er på forretningsrejse, er der en række ofte oversete skattemæssige muligheder. Denne artikel redegør for hovedreglerne i forbindelse med forretningsrejser.

Hvad er CEO fraud, og hvilke modtræk kan virksomheder bruge?

8. april 2019
Der findes formentlig et hav af varianter af CEO fraud, som er den type svindel, hvor en bogholder foretager pengeoverførsel f.eks. til udlandet på baggrund af instruktioner i e-mails, som bogholderen tror er fra direktøren.

Ny vin på gamle flasker

2. april 2019
Et vinfirma fik ikke SKATs godkendelse af, at det kunne tilbyde erhvervsdrivende investering i eksklusive vine finansieret med midler fra virksomhedsskatteordningen. Afslaget viser, at erhvervsdrivende skal være meget opmærksomme på, hvad de...

Nyt om moms ved salg af byggegrunde

29. marts 2019
Generaladvokaten lægger i en ny indstilling til EU-Domstolen op til, at Skattestyrelsens og Skatterådets praksis om moms på byggegrunde skal tilsidesættes.

Revisor skal ikke kun se på tal – men også se på, hvordan virksomheden håndterer GDPR

19. marts 2019
Din virksomhed skal håndhæve GDPR-reglerne på samme måde som med al anden regulering, og håndteringen af GDPR-reglerne skal belyses ved den årlige revision.

Skat udsender nye omvurderinger

14. marts 2019
Skat udsender nu omvurderinger pr. den 1. oktober 2018. Det er muligt at klage over vurderingerne frem til den 1. juli 2019.

Iværksætterselskaber afskaffes

11. marts 2019
Erhvervsministeren har fremsat et nyt lovforslag, som vil afskaffe iværksætterselskaber (IVS’er) som selskabsform. Det er samtidig foreslået at nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS’er) fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Lempelse af reglerne om medarbejderaktier for mindre virksomheder

7. marts 2019
For at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, får nystartede virksomheder nu mulighed for at tilbyde medarbejdere at tegne aktier for op til 50% af årslønnen.

Husk at indbetale acontoskat senest 20. marts 2019

4. marts 2019
Hvorvidt det kan betale sig at indbetale mere eller mindre end de pålagte acontoskatterater, kræver en individuel vurdering af selskabets forhold såsom indkomst, likviditet og rentevilkår for ind- eller udlån.

CSR i små og mellemstore virksomheder

27. februar 2019
Corporate Social Responsibility (CSR) kaldes også virksomhedens samfundsansvar.

RevisorPosten - 1. kvartal

25. februar 2019

Nye skatteregler for boligudlejning og deleøkonomi

11. februar 2019
Ny lov har ændret skattereglerne for udlejning af fritids- og helårsboliger, biler, lystbåde, campingvogne, camp-lets mv.

Skattefri overdragelse til erhvervsdrivende fonde

5. februar 2019
En ny politisk aftale vil gøre det muligt at overdrage selskaber til erhvervsdrivende fonde uden beskatning. Skattefriheden vil dog ikke gælde for ejendomsselskaber.

CSR-stafetten givet videre til os

30. januar 2019
I Horsens Kommune har borgmester Peter Sørensen startet en ny stafet ”En chance til”, som har til formål at få flere af Horsens’ virksomheder til at tage et socialt ansvar.

Roesgaard & Partners udvider holdet med nye skatteeksperter

29. januar 2019
Firmaet byder velkommen til de nye spillere på holdet.

Lån inden for familien uden skat

28. januar 2019
I mange familier ønsker den ældre generation at give næste generation en økonomisk håndsrækning på lempelige vilkår. Det kan være i forbindelse med finansiering af et generationsskifte, hvor familievirksomheden er overdraget til næste generation...

Husk at indbetale acontoskat senest 1. februar 2019

23. januar 2019
Der er to typer acontoskat. Den ordinære acontoskat beregnes af Skat på baggrund af de seneste tre års skattepligtige indkomst, mens den frivillige acontoskat kan justeres af selskabet ud fra forventet skattepligtig indkomst eller under hensyntagen...

Momsfradrag ved køb af selskaber

18. januar 2019
Holdingselskaber, der udlejer fast ejendom til sine datterselskaber, kan nu få tilbagebetalt moms betalt ved køb af datterselskaberne.

Hvem skal overtage familiens virksomhed? – vælg mellem datteren eller sønnen

13. januar 2019
Ca. 23.000 ejerledere skal i de kommende år tage stilling til, hvad der skal ske med deres virksomhed. Det er en proces, der både tager tid, og som kan skabe alvorlige udfordringer i familien. Den sværeste beslutning er ofte at komme i gang og...

Markedsføring og GDPR i praksis

11. januar 2019

Roesgaard & Partners i udvikling

9. januar 2019

Satser og beløbsgrænser 2018/19

8. januar 2019

Ses vi på stadion?

4. januar 2019
Som sponsor i AC Horsens støtter Roesgaard & Partners initiativet til at bakke holdet op på stadion.

Roesgaard & Partners har været på inspirationstur i USA

19. december 2018
For nylig var vi i USA for at besøge nogle af verdens førende tech-virksomheder. Vi deltog også i konferencen AI Expo om kunstig intelligens, big data og blockchain.

Roesgaard & Partners kalenderen 2019

17. december 2018

Bedre vilkår for medarbejderaktier

12. december 2018
Skatteministeren har fremsat et nyt lovforslag, som vil forbedre vilkårene for tildeling af medarbejderaktier i nyere, mindre virksomheder. Samtidig er aktieoptionsloven ændret, så der bliver større aftalefrihed ved tildeling af aktieoptioner.

Julegaver og julefrokoster i virksomheden

10. december 2018
Det er ikke kun julemanden, som kommer med gaver og spreder glæde til jul. Arbejdsgiverne kan også gøre det, så længe SKAT får sit.

RevisorPosten - 4. kvartal

6. december 2018

Har du styr på dine databehandleraftaler?

26. november 2018
Teknologi anvendes til elektronisk behandling af personoplysninger. De færreste af os tænker formentlig over den underliggende behandling, herunder f.eks. opbevaring eller overførsel af persondata.

Nye ejendomsvurderinger er blevet udskudt igen

19. november 2018
De nye ejendomsvurderinger udskydes endnu en gang. Ejere af erhvervsejendomme vil dermed først modtage nye ejendomsvurderinger i 2021.

Databeskyttelse gennem design

12. november 2018
Databeskyttelse er en kontinuerlig proces. Er du færdig med at implementere den nye persondataforordning, herunder de organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger? Nej, vel.

Studentermedhjælper og juridisk assistent søges

9. november 2018
Roesgaard & Partners søger i øjeblikket en studentermedhjælper og en juridisk assistent. Du kan læse om stillingerne under "Job og karriere".

Betroet medarbejder svindler for 111 millioner kr.

5. november 2018
Svindlen var mulig, da en betroet medarbejder i Socialstyrelsen udnyttede, at hun havde muligheden for at overføre penge samt dække over det. Mange erhvervsvirksomheder har betroede medarbejdere, og selvom de aldrig kunne finde på at begå svindel,...

RevisorPosten - 3. kvartal

31. oktober 2018

Roesgaard sponsorerer Inspire-prisen

30. oktober 2018
Inspire-prisen hylder en person, virksomhed eller organisation, som har bidraget særlig positivt til det lokale erhvervsliv.

Skattefri overdragelse af næringsejendomme

28. oktober 2018
En handelsvirksomhed med fast ejendom kan efter omstændighederne deles op i flere firmaer, som hver for sig kan overdrages til børn m.fl. med skattemæssig succession.

Roesgaard & Partners har været på inspirationstur i Kina

15. oktober 2018
Roesgaard & Partners har stærke ambitioner om at være med helt fremme i viden om digitale muligheder, ikke kun for at sikre den bedste rådgivning af vores kunder men også for at effektivisere vores interne processer.

Investeringer i solceller kan ikke bruges til generationsskifte

7. oktober 2018
Ved et generationsskifte er det muligt at overdrage selskaber til næste generation med skattemæssig succession og dermed udskyde skatten ved ejerskifte. Dette gælder dog ikke selskaber, der har karakter af pengetanke.

Aktiesparekonto

30. september 2018
Efter et langt tilløb har regeringen stillet forslag om at indføre en aktiesparekonto med en lempeligere beskatning. Det skal være nemt og attraktivt for danskerne at investere i aktier.

Revisorer søges

28. september 2018
Roesgaard & Partners søger lige nu revisorer. Har du som person et ambitiøst mindset, og har du lyst til at prøve kræfter hos Jyllands hurtigst vækstende revisions- og rådgivningshus? Så er det måske netop dig, vi leder efter.

Cyberangreb - Hvad koster det?

4. juni 2018
Selvom frygten for cyberangreb er stigende, er det de færreste virksomheder, hvor ledelsen selv har et konkret overblik over risikoen og de mulige tab.

Projekttilskud - også en mulighed for din virksomhed

14. maj 2018
Det er blevet lettere at få et hurtigt overblik over mulighederne for tilskud til små og mellemstore virksomheder med hjemmesider som f.eks. www.teknologiudvikling.dk eller Erhvervsstyrelsens officielle tilskudshjemmeside www.startvaekst.virk.dk.

Arbejder du strategisk med dine patenter?

25. april 2018
Ved at arbejde strategisk med udvikling, opkøb og udnyttelse af patenter kan din virksomhed opnå konkurrencemæssige fordele.

Er din virksomhed klar til den nye persondataforordning?

5. april 2018
Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Lovgivningen kommer til at påvirke alle virksomheder og dermed også din.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

28. marts 2018
Det er spørgsmålet, når man er medejer af en virksomhed, organiseret som P/S, K/S eller I/S.

Splitleasing kan medføre, at medarbejderen bliver beskattet af fri bil

22. marts 2018
Overholder din virksomhed reglerne ved almindelig udbetaling af kørselsgodtgørelse, og kan din splitleasingaftale accepteres af SKAT?

Der sker alligevel lidt på skatteområdet

15. marts 2018
Få her en kort beskrivelse af de væsentligste skatteinitiativer.

Hvad omfatter et moms- og skattetjek – og er det noget for dig?

7. marts 2018
Vi er klar til at varetage dit moms- og skattetjek, der kan tilkøbes for indkomståret 2017.

Handel med ejendomme via selskaber kan give fordele for både køber og sælger

23. februar 2018
Det kan virke enkelt at handle aktier eller anparter i selskaber med ejendomme frem for at købe ejendommene direkte. Der er dog væsentlige forhold, der skal iagttages, og køber skal bl.a. være opmærksom på, at man ”arver” selskabets sygdomme i form...

Skal særlige poster i regnskabet oplyses særskilt?

29. januar 2018
Svaret på ovenstående spørgsmål er ja! Selskaber i regnskabsklasse B og C skal i en note oplyse om arten og størrelsen af indtægts- og omkostningsposter, som er særlige efter årsregnskabslovens regler.

Fortsat vækst begynder med vækstambitioner og -mål på ledelsesniveau

18. januar 2018
I familieejede virksomheder måles succes over lang tid. Udfordringen med det lange perspektiv kan være, at ejerlederen bliver ramt af det såkaldte BMW-syndrom.

Ny lov om formuefordeling giver virksomheden bedre mulighed for at overleve

15. januar 2018
Lovændringen åbner nye muligheder for, at ægtefæller kan etablere en formueordning, som er målrettet netop deres økonomiske situation.

Velkommen til robotterne

5. januar 2018
Hvordan kommer du i gang med robotics og får softwarerobotter til at varetage dit rutinearbejde?

Bindende svar fra SKAT er igen bindende!

4. januar 2018

Muligheden for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder er nu en realitet

3. januar 2018
Efter flere års tilløb fik regeringen i 2017 vedtaget en mulighed for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter. Dette vil lette afgiftsbetalingen ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fremadrettet.

Tak for opmærksomheden

28. august 2013

Reception

13. august 2013